Investoi sosiaaliseen pääomaan!

Sosiaalinen pääoma on käsite, joka viittaa niihin resursseihin, joita yksilöt ja ryhmät voivat hyödyntää sosiaalisten suhteidensa ja verkostojensa kautta. Sosiaalista pääomaa on tutkittu laajasti eri tieteenaloilla, kuten sosiologiassa, taloustieteessä ja politiikassa. Uusimmat tutkimukset korostavat sosiaalisen pääoman monimuotoisuutta ja sen vaikutuksia yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvointiin.

Sosiaalista pääomaa voidaan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta, jotka ovat: sidosteisuus, rakenne ja kognitiivinen näkökulma.

  1. Sidosteisuus: Kuten termi kertoo, sidosteisuudessa on kyse ihmisten sitoutumisesta toisiinsa, (työ)yhteisöön sekä yhteisiin tavoitteisiin. Mitä sitoutuneempia ihmiset ovat toisiinsa, sen merkityksellisemmäksi he kokevat yhteiset tavoitteet ja sen motivoituneempia he ovat saavuttamaan tavoitteet. Sidosteisuutta lisää luottamuksen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen. Sosiaalinen pääoma kasvaa, kun näihin investoidaan sekä aikaa että rahaa.
  1. Rakenne: Sosiaalista pääomaa voi ilmetä myös sosiaalisten verkostojen rakenteessa. Verkostot voivat olla joko tiiviitä (täynnä vahvoja yhteyksiä) tai löyhiä (täynnä heikkoja yhteyksiä). Tiiviit verkostot voivat tarjota turvallisuutta ja tukea, kun taas löyhät verkostot voivat avata uusia mahdollisuuksia ja edistää innovaatiota. Molempia siis tarvitaan. Työyhteisövalmentajana ja fasilitaattorina mahdollistan ja koulutan työyhteisöjä tällaisten rakenteiden syntymiseen ja ylläpitämiseen. 
  1. Kognitiivinen näkökulma: Sosiaalinen pääoma voi ilmetä myös yksilöiden ja ryhmien välisenä yhteisymmärryksenä, arvojen jakamisena ja yhteisöllisenä identiteettinä. Yhteiset arvot ja uskomukset sitouttavat yksilöitä paremmin toisiinsa ja helpottavat siten yhteistyötä. 

Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kun yhteen näkökulmaan investoidaan, vaikuttaa se  myönteisesti myös kaikkiin muihinkin. 

Uusimmat tutkimukset vahvistavat lisäksi, että sosiaalinen pääoma vaikuttaa monin tavoin yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiin. Esimerkiksi korkea sosiaalinen pääoma on yhdistetty parempaan terveyteen, taloudelliseen menestykseen, koulutukseen ja demokraattiseen osallistumiseen. Sosiaalisen pääoman merkitys korostuu erityisesti nyky-yhteiskunnassa, jossa verkostoituminen ja yhteistyö ovat keskeisiä menestystekijöitä.

Haluatko sinä ja tiimisi saavuttaa parempaa menestymistä? Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan teitä palveleva sosiaalisen pääoman sijoitussuunnitelma!